تبلیغات در فروشگاه‌های زنجیره ای هایپرمی

فروشگاه‌های زنجیره‌ای به عنوان یکی از پر ترددترین مکان ها در تمامی شهر ها به خصوص کلانشهر‌ها محسوب می شود. به طوریکه روزانه، میلیون‌ها نفر برای خرید مایحتاج زندگی‌شان به فروشگاه های‌ زنجیره ای مراجعه می کنند. حضور بالای مردم از طرفی به دلیل سهولت خرید از این دسته از فروشگاه ها بوده و از طرف دیگر به خاطر تنوع بالای کالا می باشد. این میزان استقبال، فروشگاه ها را تبدیل به یک فضا با ظرفیت بالای تبلیغاتی به خصوص تبلیغات محیطی کرده است. چراکه برندهای تولیدکننده می توانند با اجرای تبلیغات محیطی در فروشگاه هایی مانند هایپرمی و رفاه، مشتریان را در نقطه خرید ترغیب به انجام خرید کنند.

با مجموع عوامل ذکر شده ، می توان به این نتیجه رسید که تبلیغات‌محیطی در فروشگاه های زنجیره ای با نرخ بازگشت بسیار خوبی برای برندها همراه بوده و هزینه های تبلیغاتی شان را با سرعت بیشتری تبدیل به درآمدهای خالص می کند.

مجموعه آسانگار، به عنوان مبتکر تبلیغات خلاق در فروشگاه زنجیره ای، نقطه تماس های مختلفی را برای ارائه محتواهای تبلیغاتی برای برندها ایجاد کرده است. این رسانه ها شامل ترولی یا چرخ دستی های داخل فروشگاه های زنجیره ای و تابلوهای بک لایت می باشد.

تبلیغات در فروشگاه‌های زنجیره ای هایپرمی

فروشگاه‌های زنجیره‌ای به عنوان یکی از پر ترددترین مکان ها در تمامی شهر ها به خصوص کلانشهر‌ها محسوب می شود. به طوریکه روزانه، میلیون‌ها نفر برای خرید مایحتاج زندگی‌شان به فروشگاه های‌ زنجیره ای مراجعه می کنند. حضور بالای مردم از طرفی به دلیل سهولت خرید از این دسته از فروشگاه ها بوده و از طرف دیگر به خاطر تنوع بالای کالا می باشد. این میزان استقبال، فروشگاه ها را تبدیل به یک فضا با ظرفیت بالای تبلیغاتی به خصوص تبلیغات محیطی کرده است. چراکه برندهای تولیدکننده می توانند با اجرای تبلیغات محیطی در فروشگاه هایی مانند هایپرمی و رفاه، مشتریان را در نقطه خرید ترغیب به انجام خرید کنند.

با مجموع عوامل ذکر شده ، می توان به این نتیجه رسید که تبلیغات‌محیطی در فروشگاه های زنجیره ای با نرخ بازگشت بسیار خوبی برای برندها همراه بوده و هزینه های تبلیغاتی شان را با سرعت بیشتری تبدیل به درآمدهای خالص می کند.

مجموعه آسانگار، به عنوان مبتکر تبلیغات خلاق در فروشگاه زنجیره ای، نقطه تماس های مختلفی را برای ارائه محتواهای تبلیغاتی برای برندها ایجاد کرده است. این رسانه ها شامل ترولی یا چرخ دستی های داخل فروشگاه های زنجیره ای و تابلوهای بک لایت می باشد.