تبلیغات در مترو

تبلیغات در حریم ریلی مترو

حریم ریلی به فضای بین ریل و سکوی مترو گفته می شود . این فضا با توجه به گستردگی