نام ایستگاه

گرید

تابلوی روی سکو

2متری

4متری

4.5متری

8متری

تجریش

A

قیطریه

B

شهید صدر

A

قلهک

A

دکتر شریعتی

A

میرداماد

A

شهید حقانی

B

شهید همت

B

مصلی امام خميني

A

شهيد بهشتی

A

شهيد مفتح

A

شهدای هفتم تیر

B

طالقانی

B

دروازه دولت

A

سعدی

B

امام خمینی(ره)

A

میدان محمدیه

A

شوش

B

جوانمرد قصاب

B

علی آباد

B

پالایشگاه

B

شاهد-باقرشهر

B

حرم مطهر

A

نمایشگاه شهر آفتاب

B

فرودگاه امام خمینی(ره)

B

کهریزک

B

نام ایستگاه

گرید

تابلوی لایت باکس

تجریش

A

قیطریه

B

شهید صدر

A

قلهک

A

دکتر شریعتی

A

میرداماد

A

شهید حقانی

B

شهید همت

B

مصلی امام خميني

A

شهيد بهشتی

A

شهيد مفتح

A

شهدای هفتم تیر

B

طالقانی

B

دروازه دولت

A

سعدی

B

امام خمینی(ره)

A

میدان محمدیه

A

شوش

B

جوانمرد قصاب

B

علی آباد

B

پالایشگاه

B

شاهد-باقرشهر

B

حرم مطهر

A

نمایشگاه شهر آفتاب

B

فرودگاه امام خمینی(ره)

B

کهریزک

B

نام ایستگاه

گرید

گیت ورود و خروج

تجریش

A

قیطریه

B

شهید صدر

A

قلهک

A

دکتر شریعتی

A

میرداماد

A

شهید حقانی

B

شهید همت

B

مصلی امام خميني

A

شهيد بهشتی

A

شهيد مفتح

A

شهدای هفتم تیر

B

طالقانی

B

دروازه دولت

A

سعدی

B

امام خمینی(ره)

A

میدان محمدیه

A

شوش

B

جوانمرد قصاب

B

علی آباد

B

پالایشگاه

B

شاهد-باقرشهر

B

حرم مطهر

A

نمایشگاه شهر آفتاب

B

فرودگاه امام خمینی(ره)

B

کهریزک

B

نام ایستگاه

گرید

ماکت حجمی

تجریش

A

قیطریه

B

شهید صدر

A

قلهک

A

دکتر شریعتی

A

میرداماد

A

شهید حقانی

B

شهید همت

B

مصلی امام خميني

A

شهيد بهشتی

A

شهيد مفتح

A

شهدای هفتم تیر

B

طالقانی

B

دروازه دولت

A

سعدی

B

امام خمینی(ره)

A

میدان محمدیه

A

شوش

B

جوانمرد قصاب

B

علی آباد

B

پالایشگاه

B

شاهد-باقرشهر

B

حرم مطهر

A

نمایشگاه شهر آفتاب

B

فرودگاه امام خمینی(ره)

B

کهریزک

B

نام ایستگاه

گرید

استیل پله برقی

تجریش

A

قیطریه

B

شهید صدر

A

قلهک

A

دکتر شریعتی

A

میرداماد

A

شهید حقانی

B

شهید همت

B

مصلی امام خميني

A

شهيد بهشتی

A

شهيد مفتح

A

شهدای هفتم تیر

B

طالقانی

B

دروازه دولت

A

سعدی

B

امام خمینی(ره)

A

میدان محمدیه

A

شوش

B

جوانمرد قصاب

B

علی آباد

B

پالایشگاه

B

شاهد-باقرشهر

B

حرم مطهر

A

نمایشگاه شهر آفتاب

B

فرودگاه امام خمینی(ره)

B

کهریزک

B