نام ایستگاه

گرید

تابلوی روی سکو

2متری

4متری

4.5متری

8متری

شهید کلاهدوز

A

ارم سبز

A

نیرو هوایی

B

نبرد

B

ابن سینا

A

میدان شهدا

B

پیروزی

0

فردوسی

A

میدان انقلاب اسلامي

A

توحید

A

دکتر حبیب اله

A

استاد معین

A

میدان آزادی

A

بیمه

B

پایانه 1 و 2 فرودگاه مهرآباد

B

پایانه 4 و 6 فرودگاه مهرآباد

B

 

نام ایستگاه

گرید

تابلوی لایت باکس

شهید کلاهدوز

A

ارم سبز

A

نیرو هوایی

B

نبرد

B

ابن سینا

A

میدان شهدا

B

پیروزی

0

فردوسی

A

میدان انقلاب اسلامي

A

توحید

A

دکتر حبیب اله

A

استاد معین

A

میدان آزادی

A

بیمه

B

پایانه 1 و 2 فرودگاه مهرآباد

B

پایانه 4 و 6 فرودگاه مهرآباد

B

نام ایستگاه

گرید

گیت ورود و خروج

شهید کلاهدوز

A

ارم سبز

A

نیرو هوایی

B

نبرد

B

ابن سینا

A

میدان شهدا

B

پیروزی

0

فردوسی

A

میدان انقلاب اسلامي

A

توحید

A

دکتر حبیب اله

A

استاد معین

A

میدان آزادی

A

بیمه

B

پایانه 1 و 2 فرودگاه مهرآباد

B

پایانه 4 و 6 فرودگاه مهرآباد

B

 

نام ایستگاه

گرید

ماکت حجمی

شهید کلاهدوز

A

ارم سبز

A

نیرو هوایی

B

نبرد

B

ابن سینا

A

میدان شهدا

B

پیروزی

0

فردوسی

A

میدان انقلاب اسلامي

A

توحید

A

دکتر حبیب اله

A

استاد معین

A

میدان آزادی

A

بیمه

B

پایانه 1 و 2 فرودگاه مهرآباد

B

پایانه 4 و 6 فرودگاه مهرآباد

B

 

نام ایستگاه

گرید

استیل پله برقی

شهید کلاهدوز

A

ارم سبز

A

نیرو هوایی

B

نبرد

B

ابن سینا

A

میدان شهدا

B

پیروزی

0

فردوسی

A

میدان انقلاب اسلامي

A

توحید

A

دکتر حبیب اله

A

استاد معین

A

میدان آزادی

A

بیمه

B

پایانه 1 و 2 فرودگاه مهرآباد

B

پایانه 4 و 6 فرودگاه مهرآباد

B