نام ایستگاه

گرید

تابلوی روی سکو

2متری

4متری

4.5متری

8متری

شهرک اکباتان

B

ورزشگاه آزادی

B

چیتگر

B

ایران خودرو

B

وردآورد

A

اتمسفر

B

کرج

B

محمدشهر

B

گلشهر

B

 

نام ایستگاه

گرید

تابلوی لایت باکس

شهرک اکباتان

B

ورزشگاه آزادی

B

چیتگر

B

ایران خودرو

B

وردآورد

A

اتمسفر

B

کرج

B

محمدشهر

B

گلشهر

B

 

نام ایستگاه

گرید

گیت ورود و خروج

شهرک اکباتان

B

ورزشگاه آزادی

B

چیتگر

B

ایران خودرو

B

وردآورد

A

اتمسفر

B

کرج

B

محمدشهر

B

گلشهر

B

نام ایستگاه

گرید

ماکت حجمی

شهرک اکباتان

B

ورزشگاه آزادی

B

چیتگر

B

ایران خودرو

B

وردآورد

A

اتمسفر

B

کرج

B

محمدشهر

B

گلشهر

B

 

نام ایستگاه

گرید

استیل پله برقی

شهرک اکباتان

B

ورزشگاه آزادی

B

چیتگر

B

ایران خودرو

B

وردآورد

A

اتمسفر

B

کرج

B

محمدشهر

B

گلشهر

B