نام ایستگاه

گرید

تابلوی روی سکو

2متری

4متری

4.5متری

8متری

بسیج

A

آهنگ

B

چهل تن دولاب

B

شهدای هفده شهریور

A

میدان قیام

B

مولوی

A

هلال احمر

B

بریانک

B

کمیل

B

رودکی

A

مدافعان سلامت

A

بوستان گفتگو

B

برج میلاد

B

میدان صنعت

A

 

نام ایستگاه

گرید

تابلوی لایت باکس

بسیج

A

آهنگ

B

چهل تن دولاب

B

شهدای هفده شهریور

A

میدان قیام

B

مولوی

A

هلال احمر

B

بریانک

B

کمیل

B

رودکی

A

مدافعان سلامت

A

بوستان گفتگو

B

برج میلاد

B

میدان صنعت

A

نام ایستگاه

گرید

گیت ورود و خروج

بسیج

A

آهنگ

B

چهل تن دولاب

B

شهدای هفده شهریور

A

میدان قیام

B

مولوی

A

هلال احمر

B

بریانک

B

کمیل

B

رودکی

A

مدافعان سلامت

A

بوستان گفتگو

B

برج میلاد

B

میدان صنعت

A

 

نام ایستگاه

گرید

ماکت حجمی

بسیج

A

آهنگ

B

چهل تن دولاب

B

شهدای هفده شهریور

A

میدان قیام

B

مولوی

A

هلال احمر

B

بریانک

B

کمیل

B

رودکی

A

مدافعان سلامت

A

بوستان گفتگو

B

برج میلاد

B

میدان صنعت

A

 

نام ایستگاه

گرید

استیل پله برقی

بسیج

A

آهنگ

B

چهل تن دولاب

B

شهدای هفده شهریور

A

میدان قیام

B

مولوی

A

هلال احمر

B

بریانک

B

کمیل

B

رودکی

A

مدافعان سلامت

A

بوستان گفتگو

B

برج میلاد

B

میدان صنعت

A