نام ایستگاه

گرید

تابلوی روی سکو

2متری

4متری

4.5متری

8متری

فرهنگسرا

A

تهرانپارس

B

شهید باقری

A

دانشگاه علم و صنعت

A

سرسبز

A

جانبازان

B

فدک

B

سبلان

A

شهید مدنی

B

امام حسین(ع)

B

دروازه شمیران

A

بهارستان

A

ملت

A

حسن آباد

A

دانشگاه امام علی

A

میدان حر

B

شهید نواب صفوی

A

شادمان

A

دانشگاه شریف

A

طرشت

B

صادقیه

A

نام ایستگاه

گرید

تابلوی لایت باکس

فرهنگسرا

A

تهرانپارس

B

شهید باقری

A

دانشگاه علم و صنعت

A

سرسبز

A

جانبازان

B

فدک

B

سبلان

A

شهید مدنی

B

امام حسین(ع)

B

دروازه شمیران

A

بهارستان

A

ملت

A

حسن آباد

A

دانشگاه امام علی

A

میدان حر

B

شهید نواب صفوی

A

شادمان

A

دانشگاه شریف

A

طرشت

B

صادقیه

A

 

نام ایستگاه

گرید

گیت ورود و خروج

فرهنگسرا

A

تهرانپارس

B

شهید باقری

A

دانشگاه علم و صنعت

A

سرسبز

A

جانبازان

B

فدک

B

سبلان

A

شهید مدنی

B

امام حسین(ع)

B

دروازه شمیران

A

بهارستان

A

ملت

A

حسن آباد

A

دانشگاه امام علی

A

میدان حر

B

شهید نواب صفوی

A

شادمان

A

دانشگاه شریف

A

طرشت

B

صادقیه

A

 

نام ایستگاه

گرید

ماکت حجمی

فرهنگسرا

A

تهرانپارس

B

شهید باقری

A

دانشگاه علم و صنعت

A

سرسبز

A

جانبازان

B

فدک

B

سبلان

A

شهید مدنی

B

امام حسین(ع)

B

دروازه شمیران

A

بهارستان

A

ملت

A

حسن آباد

A

دانشگاه امام علی

A

میدان حر

B

شهید نواب صفوی

A

شادمان

A

دانشگاه شریف

A

طرشت

B

صادقیه

A

 

نام ایستگاه

گرید

استیل پله برقی

فرهنگسرا

A

تهرانپارس

B

شهید باقری

A

دانشگاه علم و صنعت

A

سرسبز

A

جانبازان

B

فدک

B

سبلان

A

شهید مدنی

B

امام حسین(ع)

B

دروازه شمیران

A

بهارستان

A

ملت

A

حسن آباد

A

دانشگاه امام علی

A

میدان حر

B

شهید نواب صفوی

A

شادمان

A

دانشگاه شریف

A

طرشت

B

صادقیه

A