نام ایستگاه

گرید

تابلوی روی سکو

2متری

4متری

4.5متری

8متری

قائم

A

شهید محلاتی

A

اقدسیه

B

نوبنیاد

A

حسین آباد

A

میدان هروی

A

شهید زین الدین

A

خواجه عبدالله

A

شهید صیاد شیرازی

A

شهید قدوسی

A

سهروردی

B

میرزای شیرازی

A

میدان جهاد

A

میدان ولیعصر

A

تئاتر شهر

A

منيريه

A

مهدیه

A

راه آهن

A

جواديه

B

زمزم

B

شهرک شریعتی

B

عبدل آباد

A

نعمت آباد

B

آزادگان

A

 

نام ایستگاه

گرید

تابلوی لایت باکس

قائم

A

شهید محلاتی

A

اقدسیه

B

نوبنیاد

A

حسین آباد

A

میدان هروی

A

شهید زین الدین

A

خواجه عبدالله

A

شهید صیاد شیرازی

A

شهید قدوسی

A

سهروردی

B

میرزای شیرازی

A

P

میدان جهاد

A

میدان ولیعصر

A

تئاتر شهر

A

منيريه

A

مهدیه

A

راه آهن

A

جواديه

B

زمزم

B

شهرک شریعتی

B

عبدل آباد

A

نعمت آباد

B

آزادگان

A

 

نام ایستگاه

گرید

گیت ورود و خروج

قائم

A

شهید محلاتی

A

اقدسیه

B

P

نوبنیاد

A

حسین آباد

A

میدان هروی

A

شهید زین الدین

A

خواجه عبدالله

A

شهید صیاد شیرازی

A

شهید قدوسی

A

سهروردی

B

میرزای شیرازی

A

P

میدان جهاد

A

میدان ولیعصر

A

تئاتر شهر

A

منيريه

A

مهدیه

A

راه آهن

A

جواديه

B

زمزم

B

شهرک شریعتی

B

عبدل آباد

A

نعمت آباد

B

آزادگان

A

نام ایستگاه

گرید

ماکت حجمی

قائم

A

شهید محلاتی

A

اقدسیه

B

نوبنیاد

A

حسین آباد

A

میدان هروی

A

شهید زین الدین

A

خواجه عبدالله

A

شهید صیاد شیرازی

A

شهید قدوسی

A

سهروردی

B

میرزای شیرازی

A

میدان جهاد

A

میدان ولیعصر

A

تئاتر شهر

A

منيريه

A

مهدیه

A

راه آهن

A

جواديه

B

زمزم

B

شهرک شریعتی

B

عبدل آباد

A

نعمت آباد

B

آزادگان

A

نام ایستگاه

گرید

استیل پله برقی

قائم

A

شهید محلاتی

A

اقدسیه

B

نوبنیاد

A

حسین آباد

A

میدان هروی

A

شهید زین الدین

A

خواجه عبدالله

A

شهید صیاد شیرازی

A

شهید قدوسی

A

سهروردی

B

میرزای شیرازی

A

میدان جهاد

A

میدان ولیعصر

A

تئاتر شهر

A

منيريه

A

مهدیه

A

راه آهن

A

جواديه

B

زمزم

B

شهرک شریعتی

B

عبدل آباد

A

نعمت آباد

B

آزادگان

A