نام ایستگاه

گرید

تابلوی روی سکو

2متری

4متری

4.5متری

8متری

دولت آباد

B

کیانشهر

B

بعثت

B

شهید رضایی

B

امیرکبیر

B

دانشگاه تربیت مدرس

B

شهرک آزمایش

B

مرزداران

B

یادگار امام

B

شهید اشرفی اصفهانی

B

شهید ستاری

B

 

نام ایستگاه

گرید

تابلوی لایت باکس

دولت آباد

B

کیانشهر

B

بعثت

B

شهید رضایی

B

امیرکبیر

B

دانشگاه تربیت مدرس

B

شهرک آزمایش

B

مرزداران

B

یادگار امام

B

شهید اشرفی اصفهانی

B

شهید ستاری

B

 

نام ایستگاه

گرید

گیت ورود و خروج

دولت آباد

B

کیانشهر

B

بعثت

B

شهید رضایی

B

امیرکبیر

B

دانشگاه تربیت مدرس

B

شهرک آزمایش

B

مرزداران

B

یادگار امام

B

شهید اشرفی اصفهانی

B

شهید ستاری

B

 

نام ایستگاه

گرید

ماکت حجمی

دولت آباد

B

کیانشهر

B

بعثت

B

شهید رضایی

B

امیرکبیر

B

دانشگاه تربیت مدرس

B

شهرک آزمایش

B

مرزداران

B

یادگار امام

B

شهید اشرفی اصفهانی

B

شهید ستاری

B

 

نام ایستگاه

گرید

استیل پله برقی

دولت آباد

B

کیانشهر

B

بعثت

B

شهید رضایی

B

امیرکبیر

B

دانشگاه تربیت مدرس

B

شهرک آزمایش

B

مرزداران

B

یادگار امام

B

شهید اشرفی اصفهانی

B

شهید ستاری

B